Contact

Wilt U weten wat wij voor U kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Hardick Medical

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder verkoper: Hardick Medical gevestigd te Glanerbrug. Als koper gelden allen die producten van Hardick Medical afnemen, o.a.Telefonisch , fax en/of de via het WWW (WorldWideWeb of internet) aangeboden producten van Hardick Medical en/of de bestellingen hiervan en/of orderbevestigingen. Opdrachtgever of Koper zal in deze voorwaarden verder worden aangeduid als koper.

1.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper voorzover niet in afzonderlijke gevallen uitdrukkelijk hiervan afwijkende bepalingen schriftelijk zijn of worden overeengekomen.

1.3 Indien verkoper niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden in enige vorm niet van toepassing zouden zijn of dat verkoper het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden door de koper of anderen op of blijkens briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s en wat dies meer zij gesteld of gedeponeerd, niet van toepassing en voor verkoper niet bindend, tenzij schriftelijk tussen verkoper en koper expliciet anders overeengekomen.

2. Aanbieding en Overeenkomst

2.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend tenzij uit de inhoud expliciet anders blijkt.

2.2 Een order is voor verkoper eerst bindend nadat deze door verkoper is geaccepteerd. De procedure waarlangs Verkoper de opdracht van koper accepteert bestaat uit drie achtereenvolgende stappen: de bestelling van koper, de orderbevestiging van verkoper en tot slot de herbevestiging van koper. Pas indien de herbevestiging van koper door verkoper is ontvangen is er sprake van een bindende overeenkomst, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarde gestelde. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie door verkoper verplicht verkoper niet tot levering of het accepteren van een order.

2.3 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven, deze zijn voor verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de ruimste zin, blijven volledig voorbehouden.

2.4 Voor leveringen en/of diensten waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden verkoper niet, tenzij deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Verkoper is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht(en) derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de koper worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, gelden alle prijzen voor levering af verkooppunt van verkoper, inclusief verpakking.

3.3. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief de kosten voor vervoer, transport en verzekering.

3.4 Indien na acceptatie van een order door de verkoper buiten haar toedoen omstandigheden optreden die kostprijsverhogend werken (zoals bijv. toeslagen, muntdevaluaties, prijsverhogingen, invoerrechten e.d.) heeft de verkoper het recht die kostprijsverhoging aan de koper door te berekenen. Eventueel op de dag waarop de overeenkomst gesloten werd nog niet bekende heffingen zoals accijnzen, belastingen e.d. of voor zover franco geleverd wordt, nog niet bekende verhogingen van vrachtkosten kunnen eveneens op de koper worden verhaald.

3.5 Over bestellingen beneden de € 50,- worden door ons verzendkosten in rekening gebracht. Goederen worden verzonden middels een door ons gekozen verzendbedrijf.

4. Betaling

4.1 Tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling vooruit te geschieden, zonder aftrek of korting hoegenaamd. Onder betaling wordt verstaan betaling in contanten of bijschrijving op een bankrekening van verkoper. Als dag van betaling (anders dan in contanten) wordt de (valuta)dag van bijschrijving gerekend.

4.2 Indien de koper niet stipt op tijd aan zijn tegenover verkoper aangegane betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voor rekening van koper, ook indien omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer doen plaatsvinden op de voor verkoper nadelige wijze. Eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder-, en advocatenkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk zijn begrepen, welke verkoper heeft gemaakt teneinde nakoming door koper te bewerkstelligen, zijn ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten zullen zonder dat hieromtrent nader bewijs zal behoeven te worden geleverd, minimaal 15% van het verschuldigd bedrag bedragen met een minimum van € 500,-. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering op koper door verkoper in handen van een deurwaarder of advocaat is gesteld, ongeacht of koper hiervan kennis draagt.

5. Levertijden

5.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van verkoper en betaling is verricht.

5.2 Als tijdstip van levering geldt de dag waarop de goederen de plaats van levering verlaten of aldaar ter beschikking van koper en ter verzending gereed zijn.

5.3 Verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen leveringstijd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal verkoper, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie

6. Levering en risico

6.1 Als plaats van levering geldt het verkooppunt van verkoper of een andere door verkoper aan te wijzen plaats, ook indien franco plaats van bestemming is verkocht.

6.2 Als overeengekomen wordt dat verkoper voor de verzending der goederen zorgdraagt, geschiedt de verzending op naam en vrachtbrief, respectievelijk cognossement van verkoper. Verkoper kiest naar zijn beste weten de route en het middel van vervoer zonder dat, behalve in geval van grove schuld harerzijds, haar hiervoor enige onzorgvuldigheid door koper kan worden verweten. De koper is te allen tijde bevoegd de betreffende goederen zelf te laten afhalen of af te halen, mits op zijn kosten.

6.3 Bij franco levering zijn slechts de vrachtkosten tot de overeengekomen plaats voor rekening van verkoper. Alle verdere kosten en uitgaven zijn voor rekening van de koper.

6.4 Het transportrisico vanaf de plaats van levering is geheel voor rekening van koper. Dit geldt eveneens indien verkoper zorg draagt voor transport naar opdrachtgever.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De verkochte en geleverde goederen worden geacht door verkoper aan de koper om niet in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip, waarop de koper aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Tot dat tijdstip blijven de goederen derhalve eigendom van verkoper. Indien de koper in gebreke is met de nakoming van een of meer verplichtingen, heeft de verkoper het recht de in bewaargeving terstond te beëindigen en de goederen als haar eigendom terug te nemen. Gedurende een periode van in bewaargeving, zijn de goederen volledig voor risico van de koper. Alle kosten en schaden, vallende op of belopen door de goederen gedurende de periode van in bewaargeving, komen ten laste van koper.

7.2 De opdrachtgever is verplicht verkoper onverwijld in kennis te stellen van eventuele inbeslagneming of andere inbreuk op haar eigendomsrechten door (een) derde(n).

7.3 Ingeval de eigendom van de goederen door toedoen van de koper op derden mocht zijn overgegaan, ondanks het feit dat hij nog niet tot vervreemding bevoegd was, cedeert koper reeds nu voor alsdan aan verkoper zijn terzake van deze eigendomsovergang ontstane rechten ten opzichte van deze derde(n) tot het bedrag van de door verkoper voor deze goederen berekende prijs, onverschillig het feit of hij de goederen onverwerkt dan wel verwerkt heeft vervreemd en onverminderd eventuele verdere rechten van verkoper.

8. Garantie

8.1 De verkoper staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen. Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht† dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk aan verkoper worden medegedeeld. Later medegedeelde klachten kunnen generlei rechtsgevolgen teweegbrengen.

8.2 Verkoper verstrekt m.b.t. de door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. Tenzij anders overeen is gekomen hanteert Verkoper een garantietermijn volgens de wettelijke betalingen vanaf het tijdstip van levering. De garantie houdt uitsluitend in dat verkoper naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van verkoper. De garantie beslaat alleen hardware onderdelen. Alle door Verkoper geleverde software is uitgesloten van garantie.
Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Verkoper. Gebreken dienen schriftelijk te worden vermeld alvorens verkoper de garantieprocedure in gang zet. Herstel van informatie dat is verloeren gegaan behoort niet tot de garantie.

8.3 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist ofwel ondeskundig handelen, gebruik voor andere dan normale doeleinden, andere oorzaken die bijvoorbeeld van buiten komen, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door verkoper geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door Verkoper is uitgeleverd.

8.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Verkoper, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is Verkoper niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

8.5 De garanties tot het geven waarvan verkoper gehouden zou kunnen zijn kunnen zich nimmer verder uitstrekken en vinden steeds hun begrenzing in de door derden aan verkoper gegeven garanties.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere andere aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten.

9.2 Buiten de aansprakelijkheid volgens de voornoemde garantiebepalingen aanvaardt verkoper uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, welke aansprakelijkheid in geen geval meer zal bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen verkoper en koper is bedongen ter zake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

9.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook die hetzij direct of indirect het gevolg zou (kunnen) zijn van het gebruik dan wel de ongeschiktheid van het door verkoper geleverde.

9.4 Koper is verplicht verkoper te dien aanzien ook volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden.

9.5 Voor kleurafwijkingen aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid, indien deze niet groter zijn dan kleurnuances.

9.6 Koper dient vooraf door eigen onderzoek vast te stellen of de verkopers artikelen onder alle omstandigheden geschikt zijn voor het doel waarvoor koper ze wenst te gebruiken. Verkoper is niet aansprakelijk voor onjuiste toepassing van haar artikelen.

9.7 Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien koper, na het ontstaan van de schade, verkoper niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld. Bedoelde schade en haar oorzaak dienen door een wettelijk erkend deskundige objectief te worden vastgesteld.

9.8 Verkoper erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, datasheets etc. of adviezen, haar door of namens de koper verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Verkoper is niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en mag op de juistheid ervan afgaan. De opdrachtgever zal de verkoper te deze aanzien vrijwaren voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden voortkomende aanspraken van derden.

10. Reclamemateriaal

Het is verboden de producten van verkoper en het door verkoper ter beschikking gestelde reclame- en monstermateriaal te gebruiken voor doeleinden anders dan de doeleinden, waarvoor de producten en het reclame- en monstermateriaal gevraagd en beschikbaar gesteld zijn. Bij iedere overtreding van deze verboden zal een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,00 aan verkoper verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van
verkoper om in plaats van deze gefixeerde boete vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.

11. Overmacht

11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten is of die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verkoper komt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, grondstoffengebrek, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, gebrek aan arbeidskrachten, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in landen van herkomst der materialen of grondstoffen, verlies of beschadiging der materialen bij transport, onvoorziene ziekte van werknemers, in- of uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering bindend opgelegd, stagnatie in de aanvoer van materialen of grondstoffen, gebrek aan of storingen in transportmiddelen zowel bij verkoper als bij haar toeleveranciers of anderen aan wie verkoper voor productie of levering der goederen afhankelijk is.

11.2 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

11.3 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie, alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst ontbinden.

12. Ontbinding

12. 1 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met koper voor zover deze overeenkomst nog niet door verkoper werd uitgevoerd te ontbinden:
a. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van de naleving van enige bepaling van deze of enige andere tussen partijen gesloten of te sluiten overeenkomst. Koper wordt door het enkele feit van niet of niet tijdige naleving van zijn verplichtingen geacht in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Verkoper heeft alsdan recht op volledige schadevergoeding en op betaling van de reeds door haar geleverde goederen.
b. Indien door oorzaken buiten de macht van koper of verkoper de betaling of de overmaking naar het land van verkoper wordt of dreigt te worden verhinderd, dan wel wordt vertraagd.

12.2 Indien verkoper de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroept, na verzuim van afnemer, is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 15% van de oorspronkelijke koopprijs inclusief BTW.

13. Opschorting

Onverminderd het bepaalde onder 4.2 heeft verkoper het recht om, indien koper met betaling in gebreke blijft of ernstige twijfel rijst ten aanzien van solvabiliteit, zonder meer verdere leveringen op te schorten totdat het verschuldigde bedrag geheel is voldaan en/of koper, voorzover ingevolge het bepaalde onder 4.1 geen zekerheidstelling is verlangd, alsnog een naar het oordeel van verkoper voldoende zekerheid heeft gesteld voor de juiste nakoming van de verder voor verkoper uit de lopende overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.

14. Rechtskeuze en geschillen

14.1 Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede op de precontractuele verhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke tussen verkoper en koper mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door verkoper en koper gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van verkoper, tenzij bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe heeft verklaard.

15. Retourneren

15.1 Retourneren van een door Hardick Medical geleverd product, in de ruimste zin van het woord, kan alleen in overleg met een beslissingsbevoegde van Hardick Medical.

15.2 Het geleverde product kan alleen geretourneerd worden als het niet gedragen/ gebruikt/of op welke ander wijze geprobeerd/ is
en in de originele, onbeschadigde verpakking zit.

15.3 90 % van de prijs per artikel wordt vergoed in overleg met Hardick Medical.Verzendkosten zijn voor, de door Hardick Medical genoemde en omschreven als klant/afnemer/gebruiker.

15.4 Vergoeding vindt alleen plaats na binnenkomst en controle door Hardick Medical.

16. Slotbepaling

Indien voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen respectievelijk blijft het resterende gedeelte van een bepaling ten volle van kracht.